Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Dział Windykacji i Należności

KIEROWNIK - ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - Monika Kwiatek tel. 77 404 41 86 pokój nr 138

Do zadań działu należy:
1. Windykacja czynszów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz pozostałych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
2. Kompletowanie dokumentacji windykacyjnych w sprawach kierowanych na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego i koordynowanie tych spraw.
3. Wykonywanie czynności dotyczących udzielania i rozliczania ulg w spłacie zadłużenia i kontrola ich realizacji.
4. Prowadzenie czynności windykacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powszechnego i miejscowego, dotyczących wierzytelności Gminy, których dochodzenie wynika z zakresu działania jednostki.
5. Sporządzanie wniosków o skierowanie do sądu spraw o zapłatę wierzytelności Gminy oraz ich egzekwowanie w postępowaniu komorniczym.
6. Sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji przekazywanej do sądów i kancelarii komorniczych w związku z prowadzonymi sprawami o zapłatę należności
i prowadzenie ewidencji spraw sądowych, egzekucyjnych, spadkowych oraz dotyczących ogłoszonych upadłości konsumenckich.
7. Współpraca z radcą prawnym oraz kancelariami komorniczymi, monitoring spraw sądowych.
8. Ustalanie kręgu potencjalnych spadkobierców po zmarłych dłużnikach
i sporządzanie wniosków o przeprowadzenie postępowania w przedmiocie nabycia spadku i ostatecznego ustalenia kręgu spadkobierców i wartości nabytej przez nich masy spadkowej.
9. Obsługa dłużników, prowadzenie negocjacji i korespondencji w zakresie prowadzonych działań windykacyjnych i nadzorowanych egzekucji.
10. Realizacja czynności związanych z procedurą umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności Gminy, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej Brzegu.
11. Ewidencjonowanie na poszczególnych kartotekach dłużników należności wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych oraz z dokumentów związanych z dochodzeniem należności w postępowaniu egzekucyjnym.
12. Rozliczanie kosztów egzekucyjnych wraz z dokonaniem stosownych czynności księgowych.
13. Ewidencjonowanie kwot uregulowanych poprzez świadczenie zastępcze.
14. Sporządzanie sprawozdań z działalności windykacyjnej.

PRACOWNICY DZIAŁU

Pokój 120:
KAROLINA SZENISZEWSKA   tel. 77 404 41 85 wew. 137
ANETA KĘDRA                         tel. 77 404 41 85 wew. 136

Pokój 122:
ANNA DERLATKA                   tel. 77 404 41 89 wew. 189
IWONA DUKAT                       tel. 77 404 41 89 wew. 187
MAŁGORZATA MACHAJ         tel. 77 404 41 89 wew. 189

Pokój 121:
RADCA PRAWNY KARINA JARZĄBEK          
RADCA PRAWNY AGATA FABIJANIAK