Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Dział Windykacji i Należności

KIEROWNIK - ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - Monika Kwiatek tel. 77 404 41 86 pokój nr 138

Do zadań działu należy:
1. Windykacja czynszów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz pozostałych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
2. Kompletowanie dokumentacji windykacyjnych w sprawach kierowanych na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego i koordynowanie tych spraw.
3. Wykonywanie czynności dotyczących udzielania i rozliczania ulg w spłacie zadłużenia i kontrola ich realizacji.
4. Prowadzenie czynności windykacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powszechnego i miejscowego, dotyczących wierzytelności Gminy, których dochodzenie wynika z zakresu działania jednostki.
5. Sporządzanie wniosków o skierowanie do sądu spraw o zapłatę wierzytelności Gminy oraz ich egzekwowanie w postępowaniu komorniczym.
6. Sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji przekazywanej do sądów i kancelarii komorniczych w związku z prowadzonymi sprawami o zapłatę należności
i prowadzenie ewidencji spraw sądowych, egzekucyjnych, spadkowych oraz dotyczących ogłoszonych upadłości konsumenckich.
7. Współpraca z radcą prawnym oraz kancelariami komorniczymi, monitoring spraw sądowych.
8. Ustalanie kręgu potencjalnych spadkobierców po zmarłych dłużnikach
i sporządzanie wniosków o przeprowadzenie postępowania w przedmiocie nabycia spadku i ostatecznego ustalenia kręgu spadkobierców i wartości nabytej przez nich masy spadkowej.
9. Obsługa dłużników, prowadzenie negocjacji i korespondencji w zakresie prowadzonych działań windykacyjnych i nadzorowanych egzekucji.
10. Realizacja czynności związanych z procedurą umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności Gminy, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej Brzegu.
11. Ewidencjonowanie na poszczególnych kartotekach dłużników należności wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych oraz z dokumentów związanych z dochodzeniem należności w postępowaniu egzekucyjnym.
12. Rozliczanie kosztów egzekucyjnych wraz z dokonaniem stosownych czynności księgowych.
13. Ewidencjonowanie kwot uregulowanych poprzez świadczenie zastępcze.
14. Sporządzanie sprawozdań z działalności windykacyjnej.

PRACOWNICY DZIAŁU

Pokój 120:
GRAŻYNA KOWALIK               tel. 77 404 41 85 wew. 137
ANETA KĘDRA                         tel. 77 404 41 85 wew. 136

Pokój 122:
ANNA DERLATKA                   tel. 77 404 41 89 wew. 189
IWONA DUKAT                       tel. 77 404 41 89 wew. 187
KAROLINA SZENISZEWSKA   tel. 77 404 41 89 wew. 187
MAŁGORZATA MACHAJ         tel. 77 404 41 89 wew. 189

Pokój 121:
RADCA PRAWNY KARINA JARZĄBEK           tel. wew. 185