Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Sekcja finansowo-księgowa zajmuje się:

Sekcja finansowo-księgowa KF

Główny Księgowy  pok. 116

Lucyna Kozera - tel. 77 40 44 182

 • prowadzenie rachunkowości jednostki, 
 • planowanie i kontrola realizacji budżetu jednostki, 
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 
 • bezpośredni nadzór nad działem rozliczeń i windykacji (KR) i sekcją finansowo-księgową (KF)
 • .
Specjalista ds. płac i kadr pok. 118 
 • prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, 
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń, 
 • prowadzenie spraw dotyczących ZFŚS, 
 • organizowanie szkoleń pracowników.

Teresa Jodłosiewicz – tel. 77 40 44 198

Specjalista ds. rozliczeń VAT pok. 113 
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami (dostawcami), 
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, 
 • prowadzenie ewidencji kaucji zabezpieczających  z tyt. należytego wykonania umów oraz najmu lokali, 
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

Maria Palenica - tel. 77 40 44 183

Specjalista ds. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych pok 118

Aurelia Wróblewska -tel. 77 40 44 198

 • prowadzenie rozrachunków ze wspólnotami mieszkaniowymi, 
 • prowadzenie rozrachunków z pracownikami, 
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i z operacji finansowych.
Podinspektor  pok. 113

Agnieszka Krynicka - tel. 77 40 44 183

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją wydatków budżetowych, 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

Konto bankowe ZNM

Wszelkie opłaty za użytkowanie nieruchomości gminnych
(lokale mieszkalne, lokale użytkowe, tereny, garaże, komórki, ogródki) należy wnosić na rachunek bankowy
w Santander Bank Polska S.A. o numerze:

40 1090 2141 0000 0001 3527 9065

Wpłat na w/w rachunek można dokonywać bez opłat prowizyjnych
w placówkach Poczty Polskiej.