Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Dział nieruchomości gruntowych i zarządzania cmentarzami

KIEROWNIK - ZASTĘPCA DYREKTORA - Joanna Telego tel. 77 404 41 88 pokój nr 107A

Do zadań działu należy:

1.  Utrzymanie czystości i porządku obsługiwanych nieruchomości gruntowych.
2. Należyte utrzymanie terenów zielonych, pielęgnacja drzewostanu, krzewów, uzupełnianie nasadzeń, występowanie o decyzje pozwolenia na wycinki drzew.
3. Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym placów zabaw, podwórek, chodników, dojść i dojazdów do budynków oraz elementów malej architektury znajdującej się na zarządzanym terenie.
4. Utrzymanie w należytym stanie technicznym studzienek odprowadzających wody opadowe z zarządzanych terenów.
5. Niezwłoczne podejmowanie działań niezbędnych do usuwania powstałych awarii i ich skutków oraz likwidacji samowoli budowlanych i nieprawnego zajęcia gruntu.
6. Prowadzenie ewidencji nieruchomości gruntowych oraz innych danych niezbędnych do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami gminnymi.
7. Wykonywanie czynności w zakresie dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
8. Przekazywanie danych do działów księgowości i rozliczeń oraz windykacji
i należności związanych z naliczaniem opłat za najem/dzierżawę, bezumowne korzystanie z terenów oraz podatku od nieruchomości rolnych i gruntowych.
9. Wnioskowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę usług niezbędnych do prawidłowego gospodarowania cmentarzami i nieruchomościami gruntowymi.
10. Nadzorowanie prac i terminowości zawartych umów i zleceń oraz opisywanie złożonych faktur od kontrahentów.
11. Przyjmowanie, weryfikacja i załatwianie wniosków o wykup lokali.
12. Rozpatrywanie wniosków o odpracowanie zaległości czynszowych, zawieranie umów, kontrola realizacji i rozliczenie.
13. Utrzymanie w należytym stanie terenu trzech cmentarzy tj. infrastruktury technicznej, zieleni oraz budynku Domu Przedpogrzebowego w tym zakup niezbędnych artykułów na potrzeby ceremonii oraz wywóz nieczystości.
14. Nadzorowanie prac biura cmentarzy związanych z przyjmowaniem petentów, prowadzeniem dokumentacji pochówków i ekshumacji, wytyczaniem kwater i udostępnianiem miejsc do pochówków, obsługą kaplicy na potrzeby ceremonii pogrzebowej oraz prowadzenia ewidencji w systemie GROBONET.
15. Zapewnienie obsługi w ramach drobnych prac konserwatorskich budynków.

PRACOWNICY DZIAŁU 

KIEROWNIK  DZIAŁU
tel. 77 404 41 88 wew. 188
Joanna Telego

GRUNTY, DZIAŁKI, GARAŻE
tel. 77 404 41 90 wew. 190
Aneta Adamowska 

GRUNTY, DZIAŁKI, GARAŻE
tel. 77 404 41 90 wew. 142
Magdalena Małecka 

TERENY ZIELONE, PODWÓRKA
tel. 77 404 41 84  wew. 120
Ryszard Wirga

CMENTARZ KOMUNALNY 
DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Starobrzeska tel.  77 411 42 28
                      Beata Pakuła                            

CMENTARZ KOMUNALNY 
DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Starobrzeska tel.  77 411 42 28
           Anna Szular       

PRZEPISY  PRAWNE  DZIAŁU

Zarządzenie Burmistrza Brzegu w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy

Ustawa o samorządzie gminnym

Ustawa o gospodarce nieruchomościami  

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych  

Ustawa Prawo Budowlane

Zarządzenie Dyrektora ZNM w sprawie waloryzacji stawek za korzystanie z gruntów, lokali użytkowych...