Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Dział Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych zajmuje się:

Sprawy do załatwienia:

Dział Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych przyjmuje i rozpatruje  wnioski i pisma w sprawach : 
-   o dzierżawę lub najem  : ogródków i  zieleni przydomowej, komórek, garaży, obiektów usługowo-handlowych, terenów na poprawę        zagospodarowania, terenów pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne,
-   o rozwiązanie umów najmu/dzierżawy, 
-   dokumentacji projektowej oraz zgłoszenie czasowego zajęcia terenu w celu uzyskania zgody na realizację prac na terenie będącym w    zarządzie ZNM, 
-   pisma/wnioski w sprawie wycinki drzew i krzewów. 
-   zgłoszenia związane z usuwaniem powstałych awarii i zagrożeń w terenie ( studzienki, urządzenia zabawowe, wiatrołomy, deratyzacje, mała architektura ). 
-   o wyrażenie zgody na zamontowanie nagrobka, ławki oraz zabruku na cmentarzach komunalnym.

Niżej wymienione załączniki  są do pobrania w zakładce "DO POBRANIA"

  1. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy / najmu 
  2. Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy/najmu 
  3. Wniosek o wyrażenie zgody na zamontowanie nagrobka

PRACOWNICY DZIAŁU 

KIEROWNIK  DZIAŁU
tel. 77 404 41 88 
Joanna Telego

UMOWY  NAJMU  i  DZIERŻAWY
tel.77 404 41 90
STARSZY  INSPEKTOR
Aneta Adamowska 

UMOWY  NAJMU  i  DZIERŻAWY
tel.77 404 41 90
STARSZY  INSPEKTOR
Magdalena Małecka 

Utrzymanie czystości, zieleni, infrastruktury
tel. 77 404 50 59  wew.120 
STARSZY  INSPEKTOR 
Ryszard Wirga

CMENTARZ KOMUNALNY 
DOM PRZEDPOGRZEBOWY
ul. Starobrzeska 
tel.  77 411 42 28 
INSPEKTOR
                      Beata Pakuła                            

CMENTARZ KOMUNALNY 
DOM PRZEDPOGRZEBOWY
ul. Starobrzeska 
tel.  77 411 42 28 
PODINSPEKTOR
           Anna Szular       

PRZEPISY  PRAWNE  DZIAŁU

Zarządzenie Burmistrza Brzegu w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy

Ustawa o samorządzie gminnym

Ustawa o gospodarce nieruchomościami  

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych  

Ustawa Prawo Budowlane

Zarządzenie Dyrektora ZNM w sprawie waloryzacji stawek za korzystanie z gruntów, lokali użytkowych...