Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Uczestnikami zamiany lokali mieszkalnych mogą być:

1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy którzy:

     a. posiadają tytuł prawny do lokalu

    b. utracili tytuł prawny do lokalu

2. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład innego niż gminny zasobu mieszkaniowego.

3. Właściciele lokali mieszkalnych

Warunkiem dokonania zamiany jest uregulowanie wszelkich zaległości ciążących na zajmowanym lokalu. Istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty lub odpracowanie długu przy wskazanych pracach na rzecz gminy Brzeg. 

POWRÓT