Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Sekcja administracyjno-organizacyjna

Telefony:

Zamówienia publiczne - 77 4044191;

Kadry i płace - 77 4044192

Sekcja przy sporządzaniu akt posługuje się symbolem „ZO” organizacyjnie podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZNM odpowiedzialna jest za :

1. Przygotowanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza lub Dyrektora z zakresu  działania ZNM oraz informacji i sprawozdań  niezbędnychdo sprawozdawczości lub wnoszonych pod obrady Komisji i Rady Miejskiej.

2.   Przygotowanie, ewidencjonowanie i podawanie do wiadomości pracowników zarządzeń wewnętrznych Dyrektora ZNM.

3.   Prowadzenie kancelarii ogólnej i ewidencji wyposażenia.

4.   Organizację i kontrolę, załatwiania skarg, wniosków, interwencji.

5.   Prowadzenie ewidencji przepisów gminnych i przekazywanie ich do odpowiednich sekcji.

6.   Zapewnienie obsługi informatycznej i w zakresie BHP.

7.   Prowadzenie okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników.

8.   Organizowanie szkoleń pracowników.

9.   Egzekwowanie dyscypliny pracy i wyjść służbowych.

10. Obsługę urządzeń znajdujących się w sekretariacie: fax, ksero, centrala telefoniczna, sieć komputerowa i oprogramowanie.

11.  Utrzymanie czystości w siedzibie ZNM.

12.  Przyjmowanie i załatwianie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym zarządzeniem wewnętrznym.  

13. Organizowanie przetargów we wszystkich przewidzianych ustawą trybach oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym.

14.  Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

15.  Zamieszczanie stosownych informacji o postępowaniach przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

16.  Udzielanie na bieżąco oferentom informacji i sporządzanie wszelkiej korespondencji związanej z zamówieniem.

17.  Współudział w przygotowaniu umowy na realizacje zamówienia publicznego.

18.  Rozpatrywanie odwołań i protestów oraz przygotowywanie materiałów i udział w postępowaniach odwoławczych.

19.  Sporządzanie planów i sprawozdawczości dot. zamówień publicznych.

20.  Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.

21.  Przechowywanie dokumentacji przetargowych i prowadzenie archiwum ZNM.

POWRÓT