Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Sekcja finansowo-księgowa

Telefony:

Główna Księgowa - 77 4044182

Księgowość - 77 4044183; 774044184

Sekcja przy znakowaniu akt posługuje się symbolem „KF”.

Sekcją kieruje bezpośrednio Główny Księgowy.

Do podstawowego zakresu działania działu należy:

a) prowadzenie pełnej ewidencji i dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją kontroli i obiegu dokumentów księgowych,

b) wnoszenie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dokonywanie    rozliczeń z tytułu udziału gminy w nieruchomości wspólnej,

c) sporządzanie planów finansowych ZNM,

d) sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu finansowego i innych wymaganych prawem,

e)  sporządzanie i rozliczanie deklaracji podatkowych, w tym podatku od nieruchomości,

f)  ewidencja czasu pracy i zwolnień lekarskich,

g) naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oraz naliczanie świadczeń na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.

h) prowadzenie spraw kadrowych pracowników ZNM (przyjmowanie, zwalnianie, oddelegowanie pracowników oraz organizowanie konkursów dotyczących zatrudnienia na stanowiska urzędnicze oraz realizację przepisów o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy (sprawy płacowe, urlopy pracownicze, renty, emerytury, umowy o pracę, badania okresowe),

i)  wykonywanie innych zadań i czynności niezbędnych do prawidłowego gospodarowania  zasobem Gminy.

j)  prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo - księgowej.

 Powrót