Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Zamiana mieszkań

Zamiana mieszkań

System zamiany mieszkań oraz utworzona Baza Ofert Lokali Mieszkalnych, ma na celu umożliwić zamianę wzajemną mieszkań, w przypadku gdy przynajmniej jeden z uczestników zamiany jest najemcą lokalu pozostałego w zasobie gminy Brzeg.

Zarządzenie Nr 153/2015 Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu z dnia 25.11.2015r.–Zarządzenie ZNM nr 153/2015  

POWRÓT

Korzyści z dokonania zamiany:

Wśród wielu korzyści z dokonania zamiany, do najważniejszych zalicza się:

 1. Dostosowanie wielkości i wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości płatniczych najemcy.
 2. Częściowa bądź całkowita spłata zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, w przypadku zamiany z innym najemcą.Uniknięcie
 3. postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji.
 4. Możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących zbyt duże lokale.

POWRÓT

Działanie systemu zamiany mieszkań:

      Zarząd Nieruchomości Miejskich zachęca osoby zainteresowane zamianą zajmowanego mieszkania do złożenia wypełnionego „zgłoszenia lokalu do zamiany”, druk ten można pobrać w siedzibie ZNM oraz na stronie internetowej.

     Wyszukiwanie ofert zamian z uwzględnieniem położenia mieszkania, powierzchni oraz pozostałych warunków pozwala na znalezienie oferty odpowiadającej oczekiwaniom lokatorów. W przypadku znalezienia odpowiedniej oferty należy zgłosić się do Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu ( pok. 113 ) przy ul Chrobrego 32 w celu nawiązania kontaktu z oferentami lokali. Aktualne oferty zamiany lokali mieszkalnych umieszczone są na stronie internetowej www.znmbrzeg.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNM w Brzegu.
     Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków najemców oraz inicjowane zamian dotyczy zamian pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innymi uczestnikami systemu zamiany. 
     Składanie z urzędu propozycji zamiany lokalu najemcom lokali komunalnych, którzy posiadają zaległości czynszowe a propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny, o mniejszej powierzchni będzie jedyną możliwością uniknięcia rozwiązania z nimi dotychczasowej umowy  najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego celu opróżnienia lokalu.

     Organizacja Bazy Ofert Lokali Mieszkalnych dzięki której najemcy będą mogli uzyskać informację o możliwości zamiany mieszkania.

POWRÓT

 • Procedura zamiany mieszkań:
 • Jeśli jesteś najemcą mieszkania lub użytkownikiem lokalu ( dotyczy osób które utraciły tytuł prawny do lokalu) pozostającego w mieszkaniowym zasobie Gminy Brzeg – wypełnij formularz „Zgłoszenie Lokalu do Zamiany” i złóż go w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu.  formularz do pobrania  tutaj
 •      Po zgłoszeniu oferty, mieszkanie zostanie wprowadzone do Bazy Zamian Lokali Mieszkalnych.
 •     Pełna informacja o lokalu nie jest prezentowana w ogólnie dostępnej Bazie Zamiany Lokali Mieszkalnych. Dostęp do pełnej informacji posiada wyłącznie pracownik ZNM, który kontaktuje z sobą uczestników zamiany, których mieszkania spełniają oczekiwania obydwu stron.
 •      Szczegółowe informacje dotyczące adresu lokalu do zamiany można uzyskać jedynie kontaktując się z pracownikiem ZNM.
 •      Zgłoszenie lokalu do zamiany jak również wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem zamiany, są całkowicie bezpłatne.
 • Warunkiem uzyskania informacji jest wcześniejsze zgłoszenie własnego mieszkania do zamiany.
 • POWRÓT

Uczestnikami zamiany lokali mieszkalnych mogą być:

1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy którzy:

     a. posiadają tytuł prawny do lokalu

    b. utracili tytuł prawny do lokalu

2. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład innego niż gminny zasobu mieszkaniowego.

3. Właściciele lokali mieszkalnych

Warunkiem dokonania zamiany jest uregulowanie wszelkich zaległości ciążących na zajmowanym lokalu. Istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty lub odpracowanie długu przy wskazanych pracach na rzecz gminy Brzeg. 

POWRÓT