Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Telefony:

Kierownik                       - 77 4044193

 

Z-ca Kier. 

(adm 100% gminy)       - 77 404 41 94

 

Administratorzy            - 77 404 41 96
(wspólnot)                    
- 77 404 41 99 

 

znm07

znm08

znm13

Dział Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami

Dział przy znakowaniu akt posługuje się symbolem „ZB” .

Pracami działu kieruje Kierownik, który dokonuje podziału czynności i odpowiedzialności między pracownikami, przestrzega terminowego i prawidłowego pod względem merytorycznym załatwienia spraw, podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZNM.

Zadania działu wynikają ze statutu ZNM i polegają na poniższych działaniach :

1.  Obsługa najemców i innych użytkowników gminnego zasobu nieruchomości.

2. Zarządzaniem  nieruchomościami w 100 % Gminnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Reprezentowanie Gminy Miasta jako właściciela lokali mieszkalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych.

4. Zawieranie i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, umów dzierżawy i innych związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

5.  Prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania lokali.

6.  Sporządzanie wykazu pustostanów oraz lokali zajmowanych bez tytułu prawnego.

7. Podejmowanie określonych prawem działań w stosunku do osób, które samowolnie zajęły lokal.

8. Przyjmowanie, weryfikacja i załatwianie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego oraz niezbędnej dokumentacji w tym zakresie zgodnie z zasadami i trybem określonym uchwałą Rady Miejskiej.

9.  Zapewnienie obsługi prawnej i technicznej Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

10. Regulowanie stanu prawnego po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy.

11. Przyjmowanie i załatwianie wniosków o scalenie lub podział lokali.

12. Prowadzenie zamian lokali, sporządzanie katalogu zamian i aktualizacja wniosków.

13. Oddawanie w najem w trybie przetargu wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 i wolnych lokali użytkowych.

14.  Przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań niezbędnych do sprawozdawczości lub wnoszonych pod obrady Komisji i  Rady Miejskiej.

15.  Sporządzanie planów wykorzystania nieruchomości.

16. Wykonywanie czynności w zakresie udostępniania nieruchomości lokalowych z gminnego zasobu zgodnie z obowiązującym przepisami.

17. Prowadzenie ewidencji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, obiektów i innych urządzeń Gminy Brzeg.

18. Wnioskowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę usług niezbędnych do prawidłowego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości lokalowych.

19. Zawieranie umów w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej i ciepłej wody oraz rozliczenie i kontrola ich realizacji.

20. Zawieranie umów i dokonywanie rozliczeń z dostawcami i wykonawcami usług eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

21.  Rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością  wspólną i uchwał spólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.

22.  Wprowadzanie danych eksploatacyjnych do systemu rozliczeń wody, ciepła i odpadów komunalnych.

23.  Przyjmowanie wniosków o odpracowanie zadłużenia, kontrola realizacji i rozliczenie.

24.  Wykonywanie innych zadań i czynności niezbędnych do prawidłowego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

25.  Sporządzanie opisu stanu technicznego gminnego zasobu nieruchomości - konstrukcji, instalacji, opis wyposażenia technicznego i jego oceny, innych danych niezbędnych do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami gminnymi.

26. Sporządzanie planów utrzymania gminnych zasobów lokalowych oraz planów remontowych.

27. Niezwłoczne podejmowanie działań niezbędnych do likwidacji powstałych awarii i ich skutków.

28.  Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

29. Zawieranie  umów na wykonywanie remontów nieruchomości i egzekwowanie ich należytej realizacji.

30.  Prowadzenie spraw związanych z adaptacją pomieszczeń na cele mieszkalne i remontem lokali mieszkalnych.

31.  Zawieranie umów o wykonanie remontu lokali lub adaptacji z osobami ubiegającymi się o ich wykonanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

32.  Wykonywanie innych zadań i czynności niezbędnych do prawidłowego gospodarowania  Zasobem Gminy, określonych przez obowiązujące przepisy prawne.

33. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej lokali i budynków.