Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Dział Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych

Dział przy znakowaniu akt posługuje się symbolem „ZN”.

Pracami działu kieruje Kierownik, który dokonuje podziału czynności i odpowiedzialności między pracownikami, przestrzega terminowego i prawidłowego pod względem merytorycznym załatwienia spraw, podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZNM. 

Zadania działu polegają na zarządzaniu terenami i obsłudze cmentarzy poprzez :

1. Zarządzanie terenami i cmentarzami komunalnymi, poprzez:

  • utrzymanie czystości i porządku obsługiwanych nieruchomości gruntowych, 
  • należyte utrzymanie terenów zielonych oraz pielęgnacja i uzupełnianie nasadzeń,
  • utrzymywanie w właściwym stanie technicznym placów, podwórek, dróg, dojazdów i dojść oraz innych elementów wyposażenia i urządzeń Gminnych, 
  • utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym urządzeń i budowli na zarządzanych terenach Gminnych,
  • utrzymywanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych, kwater i mogił wojennych,

2. Prowadzenie ewidencji nieruchomości gruntowych oraz innych danych niezbędnych do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami gminnymi.

3, Prowadzenie opisu dróg, chodników, zatok, placów oraz terenów zielonych i innych obiektów i urządzeń infrastruktury.

4. Terminowe przekazywanie danych do sekcji finansowo-księgowej, niezbędnych do naliczenia i rozliczanie podatku od nieruchomości.

5. Sporządzanie planów wykorzystania nieruchomości gruntowych.

6. Wykonywanie czynności w zakresie udostępniania nieruchomości gruntowych i budowli z gminnego zasobu nieruchomości.

7. Wnioskowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę usług niezbędnych do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami gruntowymi.

8. Zawieranie i rozwiązywanie umów na dostawę mediów, kontrola ich realizacji oraz dokonywanie rozliczeń z dostawcami

9. Niezwłoczne podejmowanie działań niezbędnych do usuwania powstałych awarii i ich skutków oraz likwidacji samowoli

10.Nadzór i egzekwowanie obowiązku utrzymania porządku i czystości przez użytkowników lokali użytkowych. 

11.Przyjmowanie wniosków o odpracowanie zadłużenia, kontrola realizacji i rozliczenie.

12.Świadczenie usług związanych z pochówkiem 

  • udostępnianie miejsc pod pochówek 
  • przyjmowanie zwłok do urządzeń chłodniczych
  • udostępnianie Domu Przedpogrzebowego na potrzeby ceremonii pogrzebowej,
  • udostępnianie terenów na cele budowlane  

13.Prowadzenie dokumentacji nieruchomości gruntowych i cmentarzy.

 

Telefony:

Kierownik - 77 4044188

Grunty      - 77 4044190

znm12