Jak załatwić
 sprawę w ZNM

Wykaz spraw wraz z instrukcją postępowania

Wynajęcie lokalu komunalnego  

O zawarcie umowy najmu lokalu mogą ubiegać się osoby, które są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Brzegu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe. 
Wysokość miesięcznego dochodu z okresu 3-ch ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji, przypadający na członka gospodarstwa domowegouzasadniająca oddanie w najem lokalu nie może przekroczyć na: 
Najem lokalu na czas nieoznaczony
175% najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych 
225% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych   
Najem socjalny lokalu na czas oznaczony 
75% najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych 
100% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych  

1